معرفی:

فولویکو یک الکترولیت آلی قوی است که سلول ها را تنظیم می کند و به آنها انرژی می دهد. (الکترولیت ماده ای محلول آب و سایر محیط هاست که می تواند جریان الکتریکی را هدایت کند). سلامت فیزیکی گیاه و جانوران ریز با توان الکتریکی مناسب آن تعیین می شود. فولویکو ماده استخراجی قوی از هیومیک است که فواید زیادی برای خاک و گیاه دارد. فولویکو کیفیت هزاران محصول را افزایش می دهد. وقتی که فولویکو در برنامه کشاورزی قرار می گیرد، سوال بسیاری از پرورش دهندگان گل و گیاه این است که  بدون این محصول چگونه می توانم کار کنم؟» فولویکو باعث افزایش تقسیم و رشد سلول ها می شود. رشد ریشه را افزایش می دهد که باعث افزایش گیاهان ریشه ای می شود.

پودر زرد- قهوه ای محلول که دارای 80% اسید فولویک است ماده ای که محرک بیولوژیکی استثنایی است. 

فواید:

- یک الکترولیت آلی قوی است که می تواند همه سلول ها را تنظیم کند و به آنها انرژی بدهد. سلامت فیزیکی گیاهان و میکروب ها توسط توان الکتریکی مناسب تعیین می شود.

- دارای توانایی خاصی برای حل مواد معدنی و عناصر کمیاب است. این ویژگی اهمیت زیادی در حل سریع مواد معدنی، فسفات و کلسیم و مورد نیاز گیاهان را دارد.

- فولویکو عامل کلاته کننده قوی و طبیعی است که عناصر فلزی را به شکل قابل جذب و مواد غذایی را به مواد بیولوژیکی تبدیل می کند. و اندازه مولکولی خیلی کوچکش باعث شده که مواد معدنی کلاته گردد. فولویک خیلی سریع وارد دیوارهای گیاهان شوند.

- همراه با محلول پاشی برگی مانند، اسید فولویک ظرفیت گیاهی را برای جذب اکسیژن افزایش می دهد که باعث افزایش رشد می شود.

- فولویکو طول رشد گیاه را افزایش می دهد به این ترتیب که فرآیند پیر شدن را به تأخیر می اندازد.

- فولویکو جذب تمام عناصر را افزایش می دهد، ماده جذب بسیار خوبی است.

- فولویکو می تواند با جانشین شدن یا تأثیر بر نور خورشید فتوسنتز را افزایش دهد. این ویژگی مواقعی که هوا به مدت طولانی ابری است بسیار مهم است.

- فولویکو باعث افزایش نفوذپذیری غشای گیاهان می شود و باعث افزایش جذب تمام ماده غذایی و سایر مواد معدنی مورد نیاز گیاه می شود.

- فولویکو محافظ خوبی در برابر سرمازدگی است به این ترتیب که ذخیره رطوبت را افزایش می دهد و می تواند سطوح بالای بریکس را بسازد. گیاهان با سطح بالای بریکس دیرتر پژمرده می شود. ضمناً مقاومت گیاه را در مقابل تنش ها افزایش می دهد.

- فولویکو می تواند آلاینده های موجود در خاک را سم زدایی کند که باعث کاهش مسمومیت عناصر سمی در گیاه و باعث خسارت در فعالیت خاک می شود و با تجزیه سریع سم ها را کاتالیز می کند.

- فولویکو باعث افزایش متابولیسم پروتئین ها می شود.

- فولویکو باعث افزایش دراز شدن و تقسیم سلول می شود. رشد ریشه افزایش می یابد که باعث افزایش گیاهان ریشه ای می شود.

- فولویکو در برابر خشکسالی از گیاه محافظت می کند به این ترتیب که ذخیره سازی رطوبت را افزایش می دهد و به این دلیل که می تواند بریکس را در سطوح بالا بسازد. گیاهان با بریکس بالا کمتر پژمرده می شوند.

- فولویکو میتوان با تمام علف کش ها ترکیب شود تا بقایای سمی را خنثی کند.

- فولویکو جذب تمام کودها را افزایش می دهد.

بسته بندی:1کیلو-10کیلو

کاربردهای فولویکو:

- فولویکو بسیار کاربردی تر از اسید هومیک است به این دلیل که با تمام مواد اسیدی و قلیایی سازگار است.

- فولویکو می تواند با تمام عناصر کمیاب سولفاتی ترکیب شود تا یک ماده کلاته کننده ارزان به وجود آورد.

- برخلاف اسید هومیک که با نیترات کلسیم ناسازگار است، فولویکو می تواند با نیترات کلسیم ترکیب شود تا عنصر سازنده کلسیم را کلاته کند و نیتروژن را تثبیت کند.

- فولویکو باعث افزایش جذب مواد غذایی و سایر مواد می شود. کاهش ورود مواد غذایی برای جلوگیری از مسمومیت گیاهی لازم است.

- فولویکو عملکرد زمانی اوره را به بیش از 80 روز افزایش می دهد.

کاربردهای تخصصی:

مصرف با اوره: 45 گرم در هر 20 کیلوگرم اوره

با علف کش ها: 35 گرم فولویکو با هر لیتر از علف کش.

توصيه مصرف:

محلولپاشی برگی 

مصرف در خاک

500 گرم 1 کیلو گرم در هکتار

5-3 کیلو گرم در هکتار

مصرف در آب آبیاری:

باغی 

زراعت وگلخانه

10 کیلو گرم در هکتار

5 کیلو گرم در هکتار

 

آنالیز نمونهw/v

اسید فولویک

80%

حلالیت

100%

 

هشدار: ممکن است روی برگ و یا میوه باقی بماند. از محلول پاشی نزدیک فصل برداشت خودداری کنید.