معرفی:

کود آلی حاوی 50% هیومیک اسید ، گرانول برای مصرف در خاک، ایده آل برای کشاورزی ارگانیک

تامسون هوما سويل ، ماده آلی پایدار و دیرتجزیه شونده که دارای 50 تا 60% اسید هیومیک می باشد که باعث بهبود ساختمان فیزیکی خاک، بهبود جذب آب و عناصر غذایی، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و خاصیت بافری خاک و افزایش رشد ریشه شده و از سوی دیگر باعث کاهش فرسایش خاک و کاهش سمیت فلزات سنگین نیز خواهد شد. تامسون هوما سويل pH نسبتاً اسیدی دارد و جهت بهبود و اصلاح خاک در کشت های مختلف توصیه می شود.

فواید:

 • هوماگلد یک ماده محرک قوی جهت ایجاد قارچ های مفید می باشد. قارچ های مفید حلقه گمشده در روند تکامل بسیاری از خاک ها می باشند.
 • نیتروژن را تثبیت می کند و کارایی آن را بالا می برد.( برای افزودن به اوره مناسب است).
 • با فسفات ترکیب کننده و کلاته کننده طبیعی است تا به افزایش جذب مواد غذایی کمک کند.
 • نفوذپذیری سلول ها را افزایش می دهد و 40٪ افزایش جذب مواد غذایی را بیشتر می کند.
 • دارای ماده متحرک رشد اکسین مانند است که افزایش تقسیم و طویل شدن سلول را باعث می شود.
 • از تاثیرات عناصر فراوان(مخصوصا سدیم) مواد شیمیایی سمی و فلزات سنگین جلوگیری کند.
 • عملکرد اورده در خاک را عرض 80-60 روز افزایش می دهد و از تاثیر سوزاننده اوره در هنگام محلول پاشی برگی جلوگیری می کند.
 • جوانه زنی گیاه را در مدت کوتاه افزایش می دهد.
 • با آهن ارتباط دارد و می تواند عملکرد این عنصر را در تمام خاک ها افزایش دهد.
 • این محصول همچنان دارای سطح بالایی از موادمعدنی است که ناشی از بقایای گیاهان قدیمی می باشد.
 • دارای توان بافری pH است که مشکلات مربوط به افزایش pH را خنثی می کند.
 • دارای 450 CEC است که به حفظ رطوبت و مواد غذایی کمک می کند.
 • دارای ماهیتی است که به جذب بیشتر آب در خاک کمک می کند.
 • ساختار خاک را با تحریک قارچ ها برای ایجاد ملکولی برای جذب بهتر آب و اکسیژن تقویت می کند و نفوذپذیری ریشه را افزایش دهند.
 • غیر سمی و دوستدار باکتریهای مفید می باشد.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

 • بسته بندی :25کیلو

آنالیز نمونهW/V:

نحوه مصرف: اختلاط با خاک

موارد مصرف: کلیه محصولات کشاورزی

ملاحظات اختصاصی:

 • تامسون هوما سويل محلول در آب نبوده و فقط برای اختلاط با خاک یا در بسترهای کشت گلدانی می باشد.
 • تامسون هوما سويل قابل اختلاط با انواع کودهای دامی و مرغی است.

توصیه مصرف:

مصرف خاکی

زراعی

باغی

گلخانه ای

500-300 کیلوگرم در هکتار

500گرم ای 1کیلوگرم برای هر درخت بصورت چالکود

75-100کیلوگرم در 1000 مترمربع