معرفی:

این محصول که دارای 60٪ اسید هیومیک ، 15٪ اسید فولویک و همچنین شامل 15٪ عناصر ریز مغذی می باشد. این محصول 100٪ محلول در آب است. حل شدن سریع این هیومیک باعث می شود که این ماده را بتوان با کودها مخلوط نمود، که این مسئاله از نظر جلوگیری از تثبیت منابع فسفات مایع، پایداری اوره، کلات کردن و کمپلکس سازی عناصر غذایی و کاهش اثرات مضر سدیم و فلزات سنگین بسیار اهمیت دارد.

فواید:

 • اسید هیومیک یکی از مواد بسیار موثر در زمینه رشد قارچ هاست. قارچ های مفید حلقه گمشده در بسیاری از خاک ها هستند.
 • نیتروژن را پایدار می کند و باعث افزایش بازده نیتروژن می شود( یک افزودنی بسیار ایده آل برای اضافه نمودن به اوره)
 • فسفات ها را به منظور کاهش تثبیت کمپلکس می کند. (بنابراین برای افزودن به EAP-MAP بسیار ایده آل است).
 • عامل کلات کننده و کمپلکس کننده برای افزایش چندین برابر جذب مواد غذایی.
 • جوانه زنی بذر ها را تسریع می کند.
 • شامل مواد شبه هورمونی برای افزایش تقسیم و رشد سلولی است.
 • توانایی خنثی کردن اثرات فلزات سنگین(به ویژه سدیم، مواد شیمیایی سمی و نیز فلزات سنگین است).
 • ظرفیت تعدیل pH (ایجاد حالت تامپون) را دارد که اثرات تبعات ناشی از افزایش یا کاهش شدید  pHرا خنثی می کند.
 • به طور طبیعی باعث حفظ رطوبت خاک می شود.
 • باعث بهبود ساختمان خاک می شود.
 • باعث افزایش نفوذپذیری غشاهای سلولی برای جذب مواد غذایی تا 40٪ می شود.
 • با توجه به تشویق و تحریک رشد قارچ های مفید در خاک که به تولید ساختمان خاک دانه ای منجر می شود و زمینه نفوذ بیشتر آب و اکسیژن را بیشتر فراهم می آورد.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

 • بسته بندی :1کیلو-10کیلو

آنالیز نمونهW/V:

توصیه مصرف:

محلول پاشی برگی

بذرمال

500 گرم - 1 کیلوگرم در هکتار

200-1500 گرم در هر 100 کیلو بذر

مصرف در آب آبیاری:

باغی

زراعی

4-2 کیلو هکتار در طول فصل

2-1 کیلو در هکتار

نشاء کاری

غوطه ور کردن در محلول 5/1 در هزار