معرفی:

شامل قارچ هایی است که هم در سطح برگ و هم در خاک قادرند نسبت میکروارگانیزم های مفید به مضر را افزایش دهند.تریکوشیلد، فرمولاسیونی از چندگونه قارچ و یک گونه باکتری است که در پودر تالک نگهداری می شوند. همچنین دارای باکتری افزایش دهنده رشد باسیلوس سابتیلیس است. تریکوشیلد افزایش دهنده رشد ریشه است.

فواید:

  • به واسطه متابولیت های بدست آمده از قارچ تریکودرما، توازن در ناحیه ریشه و افزایش رشد گیاه، به طور همزمان اتفاق می افتد.
  • تیمار بذر یا نشاء با این ماده، محیط رشد مطلوبی را برای گیاه همراه با مزایای مختلف در زمینه سلامت گیاه فراهم می کند.
  • تریکوشیلد را می توان روی مواد مختلف گیاهی اعم از بذر، نشاء، پیاز، بنه، قلمه و پیوند و حتی گیاهان کشت شده بکار برد.
  • تریکوشیلد جهت پیش گیری بیماری قارچی وریشه ای بسیار مفید است.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :1Kg

توصیه مصرف:

کاربرد در خاک: 2-1 کیلوگرم در هکتار

محلول پاشی روی برگ: 1 کیلوگرم در هکتار(500لیترآب)

مصرف با آب آبیاری:10 کیلو در هکتار

نحوه مصرف:

* پیش از مصرف، تریکوشیلد را با آب مخلوط کنید تا به شکل یک محلول آبکی درآید. به مدت یک ساعت صبر کنید، سپس محلول بدست آمده را از صافی رد نمائید و به تانک کود آبیاری یا محلول پاشی اضافه نمائید. همه محصولات میکروبی باید در آخرین مرحله و پس از اینکه سایر مواد رقیق شدند، به تانک اضافه گردند. بهترین زمان مصرف هنگام غروب آفتاب است. فشار تانک نباید بیش از psi 60 (حدود 4 اتمسفر) باشد.

نگه داری وحمل ونقل:

  • باتوجه به اینکه این ماده،شامل موجودات زنده است،لذاهرگز باقارچ کش ها،باکتری کش ها،موادشیمیایی سمی یاموادضدعفونی کننده خاک مخلوط نشود.پس از مصرف،تانک را حتمااز باقیمانده سموم پاک نمایید.

  • در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید و زیر C˚30 نگهداری شود.

موارد متفرقه:

  • همراه با مواد شیمیایی سمی مصرف نشود مثلاً چنانچه قارچ کش یا باکتری کش استفاده شده، 3 تا 4 روز بعد، تریکوشیلد را مصرف نمائید.
  • همراه با مواد ضدعفونی کننده خاک مصرف نشود. چنانچه ضدعفونی خاک انجام شده، تریکوشیلد را پس از اتمام دوره کارنس ماده ضدعفونی کننده خاک استفاده کنید.
  • تریکوشیلد، با اکثر کودها و مواد میکروبی شرکت بازرگانی یاوری سازگار است.

آنالیز نمونهw/v:

تریکودرماویریده :

2×107 cfu/ml

تیمار بذور :

- باغبانی: 5 گرم به ازاء هر کیلوگرم بذر.

- زراعی: 2 کیلوگرم با یک تن بذر مخلوط شده.

تیمار قلمه ها:

قلمه ها را در 1 درصد (10 گرم در لیتر) فرو برید. برای اخذ نتیجه بهتر، 1 گرم پودر نوتری کلپ به محلول مذکور اضافه نمائید.

تعداد دفعات مصرف:

غلات وگیاهان زراعی

باغات وتاکستان ها

دیمکاری

تریکوشیلد را همراه با اولین آبیاری استفاده نمایید وبرای اخذ نتیجه بهتر4تا6 هفته بعد دوباره آنرا به کاربرید در طول فصل

درابتدای بهار ویا هنگام نیاز(مثلا به عنوان قارچ کش بیولوژیک)

پس ازآخرین عملیات خاک ورزی،دقیقا پیش از کت به صورت مصرف در خاک استفاده شود.