معرفی:

کمبود روی تقریبا همیشه معدل کاهش سود و منفعت اقتصادی است. عنصر روی  تولید اکسین را هدایت می کند و این هورمون به نوبه خود اندازه سطح برگ را تعیین می نماید. هر چه مقدار روی کمتر باشد سطح برگ(سطح استفاده کننده از نور خورشید)کمتر خواهد بود. زیم فولوات باعث برطرف کردن سریع کمبود روی به نحو کاملا اقتصادی می شود. آهن فراوان ترین عنصر در جهان است لکن غالبا برای گیاه قابل دسترس نمی باشد. سطح لوکس  آهن باعث می شود که رنگ سبز برگ 2 تا 3 بار تیره تر از حالت معمولی شود. چنین تراکمی از کلروفیل، عامل تعیین کننده مهمی برای کمیت و کیفیت محصول می باشد. منگنز در طی مراحل زایشی گیاه یک عنصر مهم و بحرانی است. منگنز، در طی مرحله جوانه زنی بذور و تشکیل دانه در گیاهان دارای اهمیت فراوانی است. زیم فولوات ترکیبی است سه گانه که شامل روی آهن منگنز می باشد.

فواید:

  • عنصر روی در زیم فولوات به طور موثری براندازه سطح برگ، سنتزپروتئین و مدیریت آب در گیاه موثر است.
  • این محصول به سرعت کمبود روی را در گیاه جبران می کند.
  • آهن برای تولید متراکم کلروفیل تثبیت ازت و تولید پروتئین مورد احتیاج است.
  • پایداری و راندمان بالا در انواع خاک های قلیایی و اسیدی.
  • جذب سریع و تاثیر فوری.
  • منگنز بر تولید دانه چگالی(تراکم) کلروفیل و جوانه زنی موثر است.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :  1 لیتر -5 لیتر – 20 لیتر

توصیه مصرف:

محلول پاشی

حداکثر غلظت 1:100

گیاهان زراعی، چمن،انگور

3-1 لیتردر هکتار

درختان میوه

5-3 لیتردر هکتار

مصرف در آب آبیاری

8 الی 10 لیتردر هکتار

 

آنالیزنمونهW/V:

نیتروژن

0/57%

فسفر

0/17%

پتاسیم

1/32%

گوگرد

4/88%

منیزیم

0/15%

منگنز

3/20%

روی

2/88%

آهن

2/33%

مس

785میلی گرم برلیتر

کلسیم

187میلی گرم برلیتر

مولیبدن

102میلی گرم برلیتر