معرفی:

کمبود روی باعث کاهش تولید کمبود درآمد می گردد. عنصر روی، تولید اکسین را هدایت می کند و این هورمون به نوبه خود اندازه سطح برگ را تعیین می نماید. هر چه مقدار روی کمتر باشد سطح برگ (سطح استفاده کننده از نور خورشید) کمتر خواهد بود. فولوات روی باعث برطرف شدن سریع کمبود روی در گیاه می گردد و باعث افزایش تولید و محصول می گردد.

فواید:

  • عنصر روی، به طور موثری بر اندازه سطح برگ، سنتز پروتئین و مدیریت آب در گیاه موثر است.
  • این محصول به سرعت کمبود روی را در گیاه جبران می کند.

موارد متفرقه:

کاربرد محلول پاشی عنصر روی می تواند باعث کمبود آهن یا مس شود لذا این ترکیب دارای تمام عناصر برای تغذیه گیاه می باشد.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :  1 لیتری  . 5 لیتری  .  20 لیتری

توصیه مصرف:

محلول پاشی

حداکثر غلظت 1:100

گیاهان زراعی، چمن،انگور

3-1 لیتر در هکتار

درختان میوه

5-3 لیتر در هکتار

غلات

500 سی سی الی 1 لیتر در هکتار

کاربرد خاکی

5-3 لیتر در هکتار

بذرمال

2 لیتر در هر تن بذر

آنالیز نمونه w/v:

نیتروژن

0/57%

پتاسیم

1/32%

روی

8/03%

فسفر

0/17%

کلسیم

0/018%

گوگرد

4/40%

منگنز

0/21%

آهن

0/17%

منیزیم

0/15%

فولویک اسید

3/82%

مس

785میلی گرم برلیتر

بر

206میلی گرم برلیتر

مولیبدن

102میلی گرم برلیتر