معرفی:

سودو، انقلابی جدید در زمینه مواد بیولوژیک است. سودو ، برای بازرائی (ریکاوری) خاک ها و گیاهان متأثر از عوامل بیماریزا طراحی شده است.

فواید:

  • یک نهاده طبیعی است که می تواند ابزار گرانبهائی در توسعه مواد غیرشیمیایی باشد.
  • به گیاهانی که سابقاً توسط بیماری هایی از قبیل مرگ گیاهچه، پوسیدگی ها، پژمردگی ها، دچار شده اند می تواند کمک نماید.
  • کار با آن آسان بوده، از طریق آبیاری یا محلول پاشی روی برگ می تواند به کار برده شود.
  • در کشاورزی پرتولید بیولوژیک، مسئله توازن بیولوژیک، یک استراژی ثابت شده است.
  • جهت تنش های سرمازدگی قابل استفاده است.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :1Kg

توصیه مصرف:

محلول پاشی : 300گرم در100لیترآب

مصرف آب آبیاری:1کیلوجهت هزار متر مربع

نگه داری وحمل ونقل:

  • با توجه به اینکه این ماده، شامل موجودات زنده است، لذا هرگز با قارچ کش ها، باکتری کش ها، مواد شیمیایی سمی یا مواد ضدعفونی کننده خاک مخلوط نشود. پس از مصرف، تانک را حتماً از باقیمانده سموم پاک نمائید.
  • در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم خورشید و دمای زیر C˚30 نگهداری شود.

موارد متفرقه:

  • همراه با مواد شیمیایی سمی به کار نرود و چنانچه این نوع مواد (شیمیایی) نیز باید به کار برده شود؛ بین کاربرد مواد شیمیایی و این محصول (سودو- شیلد) باید 20 روز فاصله باشد.

آنالیز نمونهw/v:

سودوموناسفلورسنس :

2×108 cfu/ml