معرفی:

مولتی کا دارای پتاسیم است که ماده ای باخاصیت بافری است وشکل بسیار قابل دسترس پتاسیم می باشد.این محصول دارای بالاترین درصد پتاسیم ارگانیک می باشد.مولتی کا مخصوصا برای محلول پاشی میوه جات،سبزیجات،محصولات دانه ای درزمان پرشدن میوه یادانه که احتیاج شدید به پتاسیم دارند طراحی وساخته شده است.

فواید:

  • اندازه دانه یا میوه بستگی کامل به وجود پتاسیم قابل دسترس دارد.نتایج75% ازآزمایشات تجزیه برگی، نشان میدهد که در دوران پرشدن میوه ودانه،پتاسیم کافی دراختیار گیاه قرار ندارد.
  • این محصول کنسانتره ای ازپتاسیم درشکل ارگانیک است.
  • این محصول به گیاه کمک میکند که به پتاسیم تثبیت شده درخاک غلبه کند.
  • خطر سوزندگی درآن کاهش یافته است.
  • باعث افزایش فتوسنتز می شود.

موارد متفرقه:

توجه:غالبا نیاز شدید گیاه به پتاسیم درزمان هایی که گیاه درحال گلدهی یا تشکیل میوه است می باشد.مصرف زیاد پتاسیم درمراحل اولیه رشدگیاه اغلب قابلیت دسترسی کلسیم را کاهش میدهد.مولتی کا درهر دوهفته یکبار اززمان تشکیل میوه تا زمان برداشت مصرف کنید.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :  1کیلویی

آنالیز نمونه:

توصیه مصرف:

                محلول پاشی

 

سبزی،صیفی،محصولات گلخانه ای

2کیلو در هکتار(بستگی به لطافت برگ هادارد)

درختان میوه

3کیلو در هکتار

محصولات زراعی وغلات

1کیلو در هکتار(بستگی به لطافت برگ هادارد)

مصرف در آب آبیاری

10کیلو در هکتار