معرفی:

کلسیم عنصری است که بسیار کند در داخل گیاه انتقال می یابد لذا برای تمام گیاهان محلول پاشی این عنصر روی برگ ضروری است. فرمالاسیونی از کلسیم در حالت کلات شده همراه با سایر ریزمغذیها برای تغذیه گیاه در فولوات کلسیم موجود است.

فواید:

  • کلسیم حاکم و ناظر بر جذب عناصر غذایی دیگر است. همچنین باعث تفسیم سلولی و استحکام سلول است و کلسیم مهمترین عناصر غذایی برای گیاه است.

موارد متفرقه:

کلسیم چه در مرحله رویشی و چه زایشی برای تقسیم سلولی مورد نیاز است و عناصر پرمصرف N,P,K باعث کاهش جذب کلسیم می شوند. لذا بهترین روش برای تامین کلسیم گیاه محلول پاشی روی برگ گیاه است.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :  1 لیتری  . 5 لیتری  .  20 لیتری

توصیه مصرف:

محلول پاشی روی برگ

حداقل رقیق سازی 100/1

گیاهان زراعی، چمن،انگور

3 لیتردر هکتار

درختان میوه

5-3 لیتردر هکتار

غلات

3-2 لیتردر هکتار

کاربرد در خاک

10-7 لیتردر هکتار

آنالیز نمونه w/v:

نیتروژن

6.78%

پتاسیم

1.32%

کلسیم

8.93%

گوگرد

0.54%

منگنز

0.21%

آهن

0.17%

روی

807میلی گرم برلیتر

مس

785میلی گرم برلیتر

مولیبدن

102میلی گرم برلیتر