معرفی:

گرو سول نیترات پتاسیم، حاوی دو عنصر مهم پتاسیم و نیتروژن می باشد.یکی از محلول ترین کودهای پتاسه مناسب برای کود آبیاری و مصرف درگلخانه های هیدورپونیک می باشد. گرو سول نیترات پتاسیم قابل محلولپایش بر روی برگ بوده و کمبود پتاسیم و نیتروژن گیاه را در زمان باردهی برطرف می کند.

ملاحظات اختصاصی:

  • حل شدن آن در آب سرمازا بوده و در آب خیلی سرد حلالیت آن کاهش می یابد.

از آنجا که در مراحل مختلف رویشی با توجه به نوع محصول، سطح سبز، شدت کمبود،... مقادیر مختلفی از آب جهت محلول پاشی مورد نیاز است، توصیه می گردد میزان کود مصرفی ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

 

  • بسته بندی: 10 کیلویی – 25 کیلویی

نحوه مصرف:کود آبیاری و محلول پاشی

موارد مصرف: کلیه محصولات کشاورزی

توصیه مصرف:

کود آبیاری (در صورت نیاز به تکرار، هر 15-10 روز)

محلول پاشی (در صورت نیاز به تکرار، هر 15-10 روز)

زراعی

باغی

زراعی

باغی

10-5 کیلوگرم در هکتار

20-10 کیلوگرم در هکتار

4-2 کیلوگرم در هکتار

5-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب

آنالیز نمونه w/v:

ازت

13.7%

پتاسیم

46.2%