معرفی:

کود گروسول کلسیم نیترات قابل حل در آب است. برای تامین کلسیم و ازت که از عناصر ضروری گیاهان است مورد استفاده قرار می گیرد که ازت آن به شکل نیتراتی بوده و به سرعت قابل جذب می باشد و می تواند تاحدی ازت مورد نیاز گیاه را تامین کند. از طرف دیگر با داشتن میزان قابل توجهی کلسیم، می تواند کلسیم مورد نیاز گیاه را فراهم آورد. کلسیم ازعناصری است که درساختار دیواره سلولی وجود دارد و تأمین آن سبب می شود که دیواره سلولی تقویت شود و نهایتا کیفیت محصول، انبارداری و مقاومت گیاه به بیماری ها افزایش یابد. به دلیل تحرک کم کلسیم درگیاه، تقسیط این کود در هر یک از انواع مصرف می تواند دربهبود راندمان مصرف موثر باشد. همچنین تأمین عنصر کلسیم به شکل محلول پاشی می تواند کمبود این عنصر در میوه را سریعتر کنترل کند.

ملاحظات اختصاصی:

  • از اختلاط « گروسویل » با کودهای فسفری اجتناب شود.
  • از آنجا که در مراحل مختلف رویشی با توجه به نوع محصول، سطح سبز، شدت کمبود،... مقادیر مختلفی از آب جهت محلول پاشی مورد نیاز است، توصیه می گردد میزان کود مصرفی ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود

 

  • در بسته بندی:۱۰ کیلویی

آنالیز نمونه w/v:

ازت

15.7%

کلسیم

26%

توصیه مصرف:

روش مصرف

میزان مصرف برحسب کیلوگرم

گیاهان زراعی

درختان میوه

سبزی و صیفی

مصرف خاکی (مخصوصاً در طول دوره)

100-60

150-100

120-80

کود آبیاری (در هکتار) تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15-10 روز یکبار

8-6

12-8

10-8

محلول پاشی (در هزار لیتر آب)، 5-3 تکرار بسته به نیاز گیاه

3-1

4-3

4-2