ماکرو کود کریستاله حاوی فسفر و پتاسیم، جهت رفع نیاز گیاهان به عناصر فسفر و پتاسیم

معرفی:

مونوپتاسیم فسفات کود کریستاله با ذرات ریز می باشد که برای تأمین پتاسیم و فسفر در گیاهان باغی، گلخانه ای، گیاهان زراعی و چمنمورد استفاده قرار می گیرد. مونوپتاسیم فسفات دارای خلوص بالا بوده وعاری ازکُلر، سدیم و عناصر سنگین می باشد. این کود دارای انحلال بالایی در آب بوده و EC و شاخص شوری پائینی دارد. به همین دلیل برایدرختان جوان یا برای محصولات حساس به تجمع نمک، مناسب می باشد.مونوپتاسیم فسفات به صورت کود آبیاری در جایی که مصرف نیتروژن باید پایین نگه داشته شود، توصیه می شود. مونوپتاسیم فسفات دارایخاصیت بافری بوده و می تواند pH آب را در محدوده خنثی و یا کمی اسیدی نگه دارد.

ملاحظات اختصاصی:

  • مونو پتاسیم فسفات با بیشتر کودهای محلول در آب به جز ترکیبات حاوی کلسیم یا منیزیم (به استثنای کلات ها) قابل اختلال می باشد. مونوپتاسیم فسفات را با این ترکیبات (کلسیم یا منیزیم) در دو ظرف جدا مخلوط کرده و در صورت در اختیار داشتن تنها یک ظرف در دو زمان مختلف ازآنها استفاده شود. آزمون اختلاط پذیری قبل از مصرف ضروری است.
  • مونوپتاسیم فسفات را دور از تابش مستقیم نور خورشید و در جای خشک و دربسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
  • محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد و از محلول پاشی در ساعات گرم روز و زیر نور شدید آفتاب اجتناب شود.

از آنجا که در مراحل مختلف رویشی با توجه به نوع محصول، سطح سبز، شدت کمبود،... مقادیر مختلفی از آب جهت محلول پاشی مورد نیاز است، توصیه می گردد میزان کود مصرفی ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

  • در بسته بندی :10 کیلویی

نحوه مصرف:کود آبیاری و محلول پاشی

موارد مصرف:کلیه محصولات کشاورزی خصوصاً محصولات باغی، گلخانه ای و چمن

آنالیز نمونه w/v:

توصیه مصرف

نوع محصول

مصرف خاکی/ غرقابی

کود آبیاری (سیستم آبیاری)

محلول پاشی (تکرار 15-10 روز)

زراعی

10-8 کیلوگرم در هکتار (تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15-10 روز)

8-5 کیلوگرم در هکتار (تکرار بسته به نیاز گیاه هر 12-10 روز)

2-1 کیلوگرم در هکتار

درختان میوه

200-100 گرم برای هر درخت (تکرار 15-10 روز)

100-500 گرم برای هر درخت (تکرار 10-8 روز)

4-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب

سبزی و صیفی

گلخانه

-

0/5-1/5 کیلوگرم در هزار مترمربع (تکرار 10-7 روز)

2-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب

فضای باز

12-10 کیلوگرم در هکتار (تکرار 15-10 روز)

8-5 کیلوگرم در هکتار (تکرار 10-7 روز)

1/5-2/5 کیلوگرم در هکتار

چمن

-

5-3 کیلوگرم در هکتار (تکرار 10-7 روز)

2-5/1 کیلوگرم در هزار لیتر آب