معرفی:

کود گروسول پتاسول کود سولفات پتاسیم به شکل پودر قابل حل در آب می باشد. کمبود پتاسیم موجب خشکیدگی سرشاخه درختان، پوکی میوه های آجیلی ودانه غلات، ضعف گیاه در برابر بیماری ها و تنش هایمحیطی و همچنین کمبود عملکرد می شود. علائم کمبود پتاسیم عمدتًا دربرگ های مسن و به شکل سوختگی نوک و حاشیه برگ ظاهر می شود که با شدت کمبود، خشکیدگی در برگ گسترش یافته و نهایتًا به مرگ گیاه منجر می شود. همچنین، گوگرد نیز از عناصر ضروری ثانویه می باشد که کمبود آن سبب ضعف گیاه و زردی عمومی برگ ها می گردد.کود گروسول پتاسول با تأمین دوعنصر پتاسیم وگوگردمی تواندعلاوه بر افزایش محصول، مشکلات و علائم ناشی از کمبود این عناصر را در زمان کوتاه برای گیاه مرتفع کند.

ملاحظات اختصاصی:

  • از اختلاط گروسول پتاسول با کودهای کلسیمی اجتناب شود.
  • از اختلاط گروسول پتاسول با تامسون بلك گلد و تامسون هومی پاور در یک ظرف خودداری شود.

از آنجا که در مراحل مختلف رویشی با توجه به نوع محصول، سطح سبز، شدت کمبود،... مقادیر مختلفی از آب جهت محلول پاشی مورد نیاز است، توصیه می گردد میزان کود مصرفی ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

 

  • بسته بندی: 9/9 کیلویی

نحوه مصرف:مصرف خاکی،کودآبیاری،محلول پاشی

موارد مصرف:کلیه محصولات کشاورزی

توصیه مصرف:

روش مصرف

کیلوگرم در هکتار در هر نوبت (تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15-10 روز)

محصولات زراعی

درختان میوه

گلخانه

سبزی و صیفی

مصرف خاکی/ کود آبیاری

15-7

20-10

12-5

15-10

محلول پاشی

3-1

4-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

4-3

3-2

آنالیز نمونه w/v: